| En
 

Υποχρεώσεις προσώπων που χειρίζονται (οδηγούν) σκάφη – Πληροφορίες & Συμβουλές προς το ΚοινόΣυμβουλεύουμε το κοινό, όπως για τα θέματα που αφορούν τα μηχανοκίνητα σκάφη, να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής που είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και να ενημερώνεται τακτικά για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των σκαφών και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση τους. Επίσης, στην περίπτωση που τα σκάφη χρησιμοποιούνται και στα πλαίσια δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος, συμβουλεύουμε το κοινό να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής που είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και να ενημερώνεται τακτικά για τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας που διέπει την ερασιτεχνική αλιεία. Το κοινό πρέπει να έχει πάντα υπόψη ότι η άγνοια του Νόμου δεν μας εξαιρεί από τις συνέπειες του. Πριν από κάθε χρήση σκάφους, προετοιμάστε το σκάφος σας και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένο και εφοδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Συντρέχουσα ευθύνη ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που διέπει τα ταχύπλοα σκάφη, οποτεδήποτε χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ταχύπλοο σκάφος µε την έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, του ιδιοκτήτη του µε τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα µε τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης του σκάφους θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος και μπορεί να διωχθεί ως αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός αν αποδείξει στο Δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.

Εγγραφή, σήμανση και κατηγορίες σκαφών

Όλα τα ταχύπλοα σκάφη και σκάφη αναψυχής πρέπει να είναι εγγεγραμμένα είτε στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων (στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλοών σε διεθνή ύδατα) είτε στο Μητρώο Μικρών Σκαφών (στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλοών μόνο εντός χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας). Αρμόδια Αρχή για τις πράξεις εγγραφής είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στην ιστοσελίδα του οποίου αντλείται εκτεταμένη και αναλυτική πληροφόρηση σε σχέση με τις λεπτομέρειες, έντυπα, τέλη και παραστατικά που απαιτούνται για τις διάφορες πράξεις. Με την εγγραφή τους, εκδίδεται σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής και αναρτώνται επί των εξωτερικών επιφανειών του σκάφους, στα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία σημεία, το όνομα και λιμάνι νηολόγησης εφόσον πρόκειται για εγγραφή στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ή τα διακριτικά και οι αριθμοί εγγραφής εφόσον πρόκειται για εγγραφή στο Μητρώο Μικρών Σκαφών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η παράλειψη εγγραφής σκάφους από τους ιδιοκτήτες τους στο προβλεπόμενο Μητρώο, καθώς και η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης για ανάρτηση των προβλεπόμενων στοιχείων εγγραφής συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος. Τα σκάφη, ανάλογα με τη χρήση τους, χωρίζονται σε δύο Κατηγορίες: Σκάφη κατηγορίας (Α) που είναι τα ιδιωτικής χρήσης και σκάφη κατηγορίας (Β) που είναι τα δημόσιας χρήσης, δηλαδή αυτά που τυγχάνουν ενοικίασης, στα αδειοδοτημένα σημεία παροχής διευκολύνσεων (Watersports Centers) που δραστηριοποιούνται στις παραλίες.

Άδειες, πιστοποιητικά και εξοπλισμός ασφάλειας που πρέπει να μεταφέρονται επί του σκάφους σε κάθε εξόρμηση και χρήση

Για κάθε εξόρμηση και χρήση σκάφους, υποχρεωτικά πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδιάβροχη συσκευασία τα εξής: Πιστοποιητικό Εγγραφής του σκάφους, Άδεια Κυκλοφορίας, Άδεια Χειριστή, Άδεια Ασυρμάτου. Στην περίπτωση που το σκάφος χρησιμοποιείται και για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να μεταφέρεται και η σχετική Άδεια Ερασιτεχνικής Αλιείας. Όλες οι άδειες θα πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ. Χρήση σκάφους με ληγμένη οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες άδειες συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος. Σημειώνεται ότι παράλειψη μεταφοράς των πιστοποιητικών και αδειών επί του σκάφους, ακόμα και στην περίπτωση που είναι σε ισχύ, συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος. Παράλληλα, όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος θα πρέπει να φέρουν εγκεκριμένου τύπου ατομικό σωσίβιο και όταν το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση πρέπει να κάθονται στα προβλεπόμενα σημεία και καθίσματα. Για τα παιδιά θα πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλων παιδικών ατομικών σωσιβίων. Η Μονάδα Λ&ΝΑ, κατά τις θαλάσσιες περιπολίες ανακόπτει σκάφη και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους ζητώντας να εξετάσει τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία πιστοποιητικά, άδειες και εξοπλισμό ασφάλειας. Εκεί και όπου εντοπίζεται παράβαση των προνοιών της Νομοθεσίας, τα Μέλη της Λ&ΝΑ προχωρούν σε καταγγελία.

Μεταφορική ικανότητα σκάφους

Η μέγιστη μεταφορική ικανότητα των ταχύπλοων σκαφών, νοουμένου ότι θα υπάρχουν μόνιμα καθίσματα για όλα τα επιβαίνοντα άτομα, καθορίζεται από τη Νομοθεσία ως ακολούθως:

Μέγιστο μήκος σκάφους (σε μέτρα)Σύνολο επιβαίνοντων ατόμων
3Δύο (2)
3,5Τρία (3)
4Τέσσερα (4)
6Έξι (6)
8Επτά (7)
10Οκτώ (8)
15Δώδεκα (12)

Νοείται ότι σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος είναι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να μεταφέρει περισσότερα άτομα από αυτά που καθορίζονται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και επιθεώρηση του σκάφους δύναται να
καθορίσει διαφορετική μέγιστη μεταφορική ικανότητα από την ικανότητα που καθορίζεται ανωτέρω.

No documents found